NETS Estonia

NETS Estonia on teadmistepõhise ettevõtluse arendamiseks loodud tugiprogramm, mille raames korraldatakse igal aastal innovaatiliste äriideede konkurss alustavatele ettevõtjatele. 

Programmi raames saab konkursi käigus väljavalitud rühm teadmistepõhises ettevõtluses alustajaid võimaluse õppida kogenud praktikutelt, kuidas oma firmat edukalt käima lükata ja arendada.

Programm toetab neid, kes rakendavad või plaanivad rakendada oma akadeemilist haridust ja teaduskogemust uute toodete ja teenuste loomisel ettevõtluses.

NETS Estonia on mõeldud ettevõtjaile, kelle alustavad või varajase kasvu staadiumis ettevõtted
- loovad uut teadmist ja on innovaatilised
- rakendavad olulises mahus teadus- ja arendustegevust
- rakendavad valdavalt kõrgharidusega tööjõudu

NETS konkursi auhinnaks on tippkoolitus - see pole tasu mineviku eest, vaid julgustus realiseerida oma ettevõtluspotentsiaal ja ärivõimalused tulevikus.


NETS Estonia eesmärgid

Kaugemad eesmärgid

  • Suurendada Eesti üliõpilaste ja noorte teadlaste huvi innovatsiooni ja ettevõtluse vastu ning tõsta nende valmidust ettevõtluseks (suhtumise kujundamine)

  • Tõsta teadmistepõhises ettevõtluses alustavate noorte võimet edukalt rakendada oma ideid ettevõtluses (kompetentside arendamine)

Lähemad eesmärgid

  • Julgustada äriideede teket ja arendamist teadustegevuses

  • Luua programmis osalejatele reaalne visioon teadmistepõhisest ettevõtlusest

  • Parandada osalejate ettevõtlusalast ettevalmistust 

  • Parandada osalejate arusaama nende toodete/teenuste sihtturgudest

  • Arendada ja alal hoida osalejate ettevõtlusalast võrgustikku


NETS Estonia  sihtrühmad

1. Üliõpilased ja teadlased
Üliõpilaste jaoks, kes osalevad projektis on tulevase äri ideega, aitab programm kujundada visiooni oma tulevasest ärist ning aitab mõista, kuidas ühendada akadeemiline potentsiaal ettevõtluse võimalustega.

2. Teadmistepõhiste ettevõtete asutajad
Juba alustanud ettevõtjatele on suunatud eelkõige projekti konkreetset teadmist, kogemust ja kontakte vahendav osa. Projekt toetab neid reaalselt konkreetsete äriideede realiseerimisel.


NETS Estonia  tegevused

NETS Estonia programmi tuumaks on praktilise kogemuse ja sellele tugineva teadmise vahendamine edasijõudnud kolleegidelt alustavatele ettevõtjatele.

Peale praktilisuse on koolituste rõhk tippkvaliteedil: kohale tuuakse oma ala parimad tegijad Euroopas või maailmas, olgu teemaks näiteks intellektuaalomandi kaitse või praktilised kogemused edukate ettevõtete käivitamisel. Lisaks on kavandamisel korraldada kursuse lõpul õppereis mõnesse Euroopa riiki, et tutvuda kohapeal sarnaste ettevõtete ja nende käekäiguga ning vahetada kogemusi.

Programmi iga-aastane tsükkel algab innovaatiliste äriideede konkursina, mille ligi 15 võitjat saavad Ettevõtja Auhinna. Võitjateks valib rahvusvaheline žürii kõige innovaatilisemate ja parima realiseerimispotentsiaaliga ideede autorid. Auhinnaks on Eestis harvaesineval tasemel olev koolitus teadmistepõhiste ettevõtete käivitamisest ja arendamisest. Ettevõtja Auhind pole tunnustus mineviku edu eest, vaid julgustus realiseerida oma väärtuslik idee ja ettevõtja potentsiaal.

Aastase projektitsükli jooksul toimuvad jätkuüritused kujundavad koolitusgrupist sõpruskonna, kes edaspidi üksteist ettevõtluses toetavad. Tsükli kordumisel aastast aastasse moodustub üle-eestiline NETS Estonia vilistlaste võrgustik nagu see toimib praegu Šveitsis. Vilistlastel missioon on julgustada ja toetada järgmistes NETS Estonia konkurssidest osalejaid. Samas moodustavad nad üha suureneva kriitilise massi ettevõtlusalteid innovaatilisi inimesi.


NETS Estonia programmi ülesehitus

Äri-ideede konkurss NETS Estonia Ettevõtja Auhind

Võitjate valimine. Žürii, kuhu kuuluvad edukad ettevõtjad erinevatelt aladelt nii Eestist kui Šveitsist, valib grupi võitjaid, kes saavad auhinnaks osalemise NETS-i koolituses.

Ettevõtja Auhind – koolitusprogramm Eestis, mis sisaldab 6-päevase kuni kahenädalase koolituse mitme sessiooni kaupa. Koolitus varustab osalejad kõige olulisema praktilise teadmisega, mida on tarvis oma äri alustamiseks ja edendamiseks.

Kavandamisel – õppereis Euroopasse, tutvumaks väliskogemusega teadmistepõhises ettevõtluses. Õppereisi vältel külastatakse erinevas arengustaadiumis teadmusmahukaid firmasid ja analüüsitakse koos edukate ettevõtjatega reaalseid juhtumeid.

NETS Estonia vilistlaste võrgustikku toetavad üritused. Minikonverentsid, idee-esitlused vms. vajalikel teemadel koos võimalusega omavahel suhelda.

Projekti tsükliks on üks aasta ja tegevused on üle aasta jaotatud selliselt, et sobida osalejate võimaliku õppetööga.


Projekti kava

1. Pilootprojekt  dets. 2004 - mai 2005
2. NETS Estonia I põhiprojekt 2005 – 2006
3. NETS Estonia II põhiprojekt 2006 – 2007

Selleks, et saavutada püsivat mõju ühiskonnas, tuleb projektitsüklit aasta-aastalt korrata. Eesmärgiks on traditsioonilise programmi NETS Estonia kujunemine, millel on kõrge reiting ja milles osalemine on auasi.


NETS Estonia taust

NETS Estonia eeskujuks on GEBERT RÜF STIFTUNGi algatatud samalaadne programm NETS Šveitsis. Eesti on esimene välisriik, kus GEBERT RÜF STIFTUNG on otsustanud NETS programmi käivitada. Eesti valiti tänu heale imagole innovatsiooni alal. Programmi Eestipoolne korraldaja on Sihtasutus Archimedes