Kõrgharidus
Erasmus
Erasmus Mundus
Tempus
Nordplus
Üritused
Bologna projekt
Bologna protsess
ECTS
Diploma Supplement
Kvalifikatsiooniraamistik
Konkurss ECTSi ja DSi kvaliteedimärgile
Bologna eksperdid
Dokumendid
Kontakt
Trükised
 

Bologna protsess

1999. a kirjutasid 29 riigi haridusministrid alla Bologna Deklaratsioonile, kokkuleppele, mille eesmärgiks oli luua Euroopa ühtne kõrgharidusruum 2010. aastaks.

Bologna deklaratsioonis on nimetatud kuus prioriteetset tegevussuunda: 

  • Lihtsalt mõistetavad ja omavahel võrreldavad kõrgharidusastmed ja –kvalifikatsioonid
  • Kahele põhitsüklile, bakalaureuse- ja magistriõppele tugineva kõrgharidusmudeli kasutuselevõtt
  • Euroopa ühtse ainepunktide ülekandmise süsteemi kasutuselevõtt (s.h. mitteformaalse ja informaalse õppe arvestamiseks)
  • Vaba liikuvust takistavate asjaolude kõrvaldamine
  • Euroopa koostöö edendamine kvaliteedi tagamise alal
  • Euroopa mõõtme soodustamine kõrghariduses
Praeguseks on Bologna protsessiga liitunud 49 riiki.

Bologna protsess on oluliselt intensiivistanud rahvusvahelisi arenguid rahvuslikes kõrgharidussüsteemides ning ühtlustanud prioriteetsete valdkondade tegevussuundi.

                                   

Prioriteedid ja tegevussuunad

Lisaks Bologna Deklaratsioonis kokku lepitud kuuele prioriteetsele tegevussuunale, lisati Praha Kommünikeega kolm prioriteeti - elukestev õpe, kõrgkoolid ja üliõpilased ning Euroopa Kõrgharidusruumi atraktiivsuse suurendamine - ning Berliini Kommünikeega prioriteet - doktoriõpe ja Euroopa Kõrgharidusruumi ja Euroopa Teadusruumi sünergia. Kõrghariduse sotsiaalsetele aspektidele tähelepanu pööramine on kõigi nimetatud prioriteetide ülene tegevussuund.   

Bologna protsessi juhib ministrite kohtumiste vahepeal  Bologna Jätkugrupp (the Bologna Follow-up Group), mis koosneb liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatest. Eestit esindab Bologna Jätkugrupis Helen Põllo Haridus- ja Teadusministeeriumist.

Värskeima informatsiooni Bologna protsessi kohta leiate Euroopa Kõrgharidusruumi ametlikult kodulehelt ja Euroopa Komisjoni Bologna protsessi kodulehelt. Kuni 30. juunini 2010 oli Bologna sekretariaadi ametlik koduleht siin

Eesti arengutest annab ülevaate kogumik "Bologna protsess Eestis 2004–2008". Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt on koostatud trükis Eesti Euroopa Kõrgharidusruumis.

                 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561