EXPRO
Virtuaalne EXPRO
Comenius
Leonardo da Vinci
Erasmus
Grundtvig
Nordplus
Kaasamise-teemalised projektid
Varasemad EXPRO-d
 

TRANSAGE

Projekti eesmärk on panustada eakate õpetamisse ja õppimisse vanemas eas, andes ühtlasi vajalikke oskusi üleminekuajaga (tööelust pensioniikka) kohanemiseks. Üheks taotluseks on ka juhtida tähelepanu eakate vabatahtlikule tegevusele Euroopas, kui ühele võimalusele, mille kaudu toetada eakate aktiivset vananemist.
Projektis tegeletakse riskide, probleemide ja võimalustega, mis tulenevad üleminekust aktiivsest tööelust pensionipõlve. Eakad otsivad võimalusi oma rikkalike kogemuste rakendamiseks ja tunnustuse võitmiseks vabatahtliku tegevuse kaudu. Paljud seeniorid näevad ühiskondlikus kaasatuses vahendit uue elumõtte leidmiseks.
Projekti raames on partnerorganisatsioonid püüdnud oma endist tööelu analüüsida, hinnanud selle tähendust, mõtestanud pensionilejäämisest tingitud muutusi tavaelus. Ette on võetud teekond läbi erialase ja isikliku eluloo osundades oskustele ja annetele, analüüsides pensionilejäämise staadiume ning mõtestades eelseisvaid väljakutseid, unistusi ja tulevikuperspektiive.
Projekti tulemusena sündis ülevaatlik aruanne projektis osalenud maade headest näidetest vanemaealiste kaasamisel, mida saab edaspidi kasutada eri huvigruppide teavitusmaterjalina üleminekuetapi toetamise võimalustest Eestis ja Euroopas. 

Projekt viidi läbi programmi Grundtvig toel aastatel 2009-2011 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
Elternverein Baden-Württemberg e.V., Saksamaa
www.elternverein-bw.de  

Partnerid:
Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing MTÜ, Eesti
Heino Hankewitz
Tel: +372 601 3563
E-post: heino.hankewitz@hmx.de  
www.venu.ee  

Associazione Culturale Il filo d´Arianna, Itaalia
Progestia Promoción Educativo Social S.L., Hispaania 
 
Projekti kodulehekülg: www.transage.eu

 

Foreign Language Acquisition Made Easier (FLAME)

Projekti eesmärk on innustada ja ühtlasi abistada kinnipeetavaid vanglates võõrkeelte õppimisel. Tänapäeva ühiskonnas on järjest enam tähtsal kohal vähemalt ühe võõrkeele oskus. Samas on ülejäänud maailmast isoleeritud isikutel, nagu seda on kinnipeetavad, õppimisvõimalused enam piiratud.
Projekti käigus soovisid vanglakoolitajad pakkuda palju erinevaid ja uudseid võimalusi inglise keele õppimiseks kinnipidamisasutustes, sh ka iseseisvalt. Projekti peamiseks tulemuseks on inglise keele sõnavara arendav kalender 2012 aastaks, mille käigus õpitakse igal päeval üks uus sõna. Sõnad on jaotatud kuude kaupa teemadeks ning kalendri juurde käib ka harjutuste vihik. Lisaks sellele on iga partnerriik koostanud voldiku enda riigi, linna ja vanglasüsteemi tutvustamiseks ning enda vajadusi arvestades veel muid õppematerjale. Tartu Kutsehariduskeskus koostas inglise keele sõnavara arendamise õppematerjali puuseppadele ja keevitajatele.
Projekti raames on tutvutud osalevate riikide vanglahariduse süsteemidega ning tõstetud kinnipeetavate teadlikkust õppimise vajalikkusest ja sellest, et õppimine võib olla ka meeldiv tegevus.

Projekt viidi läbi programmi Grundtvig toel aastatel 2009-2011 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
Zakład Karny w Płocku - Zespół Szkół nr 4, Poola

Partnerid:
Tartu Kutsehariduskeskus, Eesti
Kätlin Virgo
Tel: +372 736 1834
E-post: katlin.virgo@khk.ee  
http://khk.ee  

Tunceli Kapali Ceza Infaz Kurumu, Türgi
CEPA YUCATAN, Hispaania
Kirseberg Prison, Rootsi

 

Discovering Europe through Language and Culture using ICT (D.E.L.A.C.)

Projekti peamine eesmärk oli aidata täiskasvanud õppijatel omandada pädevusi, mis on vajalikud kiiresti muutuvas Euroopas toimetulekuks. Selleks tutvuti peamiselt uute infotehnoloogiliste võimalustega, mis aitaksid õppijatel omandada kultuuridevahelisi teadmisi ja kogemusi. Paralleelselt IT oskuste omandamisega õpiti ka inglise keelt, et siduda kasulikud tegevused ja kogemused igapäevases õpikeskkonnas ja täiskasvanuhariduses.
Projekti tulemusena valmis kodulehekülg internetis - www.delac.eu, mille kaudu saab tutvuda erinevate projektis osalenud riikide kultuuri, keele ja ajalooga ning mille koostamises on osalenud õppurid ise. Lisaks on seal üleval videofilmid projekti jooksul toimunud kohtumistest ja õpitubadest.

Projekt viidi läbi programmi Grundtvig toel aastatel 2009-2011 ja selles osalesid järgmised organisatsioonid:

Koordinaator:
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium, Eesti
Kontaktisik: Ulla Lehtsaar
Tel: +372 666 1948
E-post: noorsootoo@ptg.parnu.ee  
www.ptg.parnu.ee  

Partnerid:
Directorate of Regional Education Center, Portugal
Talentus - National Association of Trainers and Technical Training, Portugal
Vilniaus suaugusiuju mokymo centras, Leedu
Cyprus Scientific Educators Association for the Utilization of Information Communication Technologies, Küpros
VUCFYN & FYNS HFKursus - Department: VYCFYN Ringen, Glamsbjerg, Taani
Center for Adult Education of Castuera, Hispaania

Projekti kodulehekülg: www.delac.eu

 

Õpirände praktika – hüppelaud tööturule!

Projekt oli suunatud 3-le erinevale töötute sihtrühmale Ida-Virumaal, keda takistab iseseisvat tööd leidmast kas kerge füüsiline puue, osaline või täielik kuulmislangus või koondamisest vms. tingitud madal enesehinnang - kõik osalejad olid mittepõhirahvusest ja venekeelsed või vene viipekeelsed inimesed. Kokku osales projekti raames 6-nädala pikkustel välispraktikatel 24 inimest. Projekti oluliseks eesmärgiks oli vähendada hirmu tööotsimise ja tööandjate ees, proovida praktikas konstruktiivset enesekehtestamist, saada positiivne tagasiside tööandjalt ja täiendada oma tööoskusi valitud erialal.
Praktika tulemused on eelkõige osalejate praktilised ja dokumenteeritud töökogemused, süvenenud eneseusk, avardunud silmaring ja konkurentsivõime tõus tööturul. Kõik osalejad täheldasid uute oskuste, tehnikate ja meetodite omandamist ning professionaalsuse tõusu valitud tegevusalal. Paranes nende võõrkeele oskus ja tõusis keeleõppe motivatsioon. Nii osalejad ise kui partnerid hindavad praktikantide käitumist enesekindlamaks ja sõbralikumaks, nad ei karda kontakti ja suhelda on lihtsam, varasem tagasihoidlikkus on asendunud väljendusjulgusega, tõusnud on iseseisvus.
Projekt arendas kutsealase rehabilitatsiooniga tegelevate organisatsioonide ja ettevõtete koostööd ning näitas erivajadustega inimestele suunatud koolituse vajadust ja ettevõttepraktika tulemuslikkust.
6 kuud pärast praktika toimumist on kavas läbi viia küsitlus projekti tulemuste järelhindamiseks. Analüüsimisel ja koostamisel on ülevaade Leonardo õpirändeprojektide osakaalust sihtrühmade kutsealase rehabilitatsiooni edendamisel. Omandatud praktilised kogemused, avardunud silmaring ja arenenud isikuomadused toetavad seniste töötute integratsiooni tööturule.

Projekt viidi läbi programmi Leonardo da Vinci toel 2010. aastal ja selles osalesid järgmised organisatsioonid: 

Koordinaator:
SALO Baltic International OÜ
Kontaktisik: Kati Loo
Tel: +372 6263101
E-post: katiloo@salo-baltic.eu

Partner:
SALO Neue Zeiten AG, Saksamaa
Narva Kurtide ja Kuulmispuudega Inimeste Ühing DEAF
Kontaktisik: Tatjana Varakina
Tel: +372 55985787
E-post: tatjana@abimax.ee

Eesti Invaühing Narva osakond EENAR

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561