Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Õpirändeprojektid
Praktikaprojektid
Lähetusprojektid
Dokumendid toetusesaajale
Uuendussiirdeprojektid
Uuendus- ja võrgustikprojektid
Koostööprojektid
Projekti ettevalmistavad lähetused
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

LEPINGUTE VORMID

Praktikaprojekti (IVT, PLM) osalejaga sõlmitava lepingu näidis

Lähtusprojekti (VETPRO) osalejaga sõlmitava lepingu näidis

ECVET mallid - Vastastikkuse mõistmise memorandum (MoU)
                             Õppeleping (LA)

JUHENDID

2011
Toetuse kasutamise juhend (lepingu lisa 5)

2012/2013 Toetuse kasutamise juhend (lepingu lisa 5)

ECAS juhend

MT (Mobility Tool) kasutusjuhend

ÕPIRÄNDEPROJEKTIDE ARUANDLUS

Finantsseisu teatis - tuleb esitada kõikidel käimasolevatel õpirändeprojektidel iga-aastaselt 15. jaanuariks.

2011/2012/2013 taotlusaasta projektide aruandlus 

MT (Mobility Tool) - https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Praktikandi aruande vormi näidis

Vahearuande näidis

Lõpparuande näidis

Aruandluses kasutatavad koodid

Õpirändeprojekti lõpparuandluse dokumentide loetelu, mis tuleb HKK-le esitada kõikidel Toetusesaajatel:

1. MT-st genereeritud projekti lõpparuande PDF-faili täidetud ja allkirjastatud väljatrükk.
2. Koopiad kõikide osalejate allkirjastatud aruannetest.
3. 1 NÄIDIS koopia praktika/lähetuse grupi (sama sihtriigi, ajaperioodi ja eriala alusel) kohta Europassi Õpirändetunnistusest + Europassi Keskuse kinnitus kõikidele osalejatele Õpirändetunnistuse väljastamise kohta. Kui projekti raames lähetati mitu erinevat gruppi, tuleb Europassi näidis koopia saata iga grupi kohta.
4. Kõikide osalejate pardakaartide koopiad.

Juhtnööre aruande korrektseks esitamiseks leiate SIIT

Juhusliku valiku alusel toimub osade lepingute puhul dokumentide täiendav kontroll ja HKK võib nõuda lisaks alljärgnevate dokumentide esitamist:
1. Koopiad või originaalid kõikide osalejatega sõlmituid lepingutest koos allkirjastatud praktika kvaliteedikokkuleppe/lähetuse tööprogrammiga.
2. Reisikulude tõestamiseks (v.a kui reisikulud sisalduvad elamiskuludes): arved, tšekid, piletid, tõendid maksete kohta.
3. Elamiskulude väljamakse- ja kuludokumendid.
4. Ettevalmistuse läbiviimist tõendavad dokumendid.

Toetuse saanud organisatsioon on kohustatud säilitama kogu originaaldokumentatsiooni (projektide kaupa ja vastavalt vajadusele osalejate kaupa) viis aastat peale projekti lõpparuande aktsepteerimist Hariduskoostöö keskuse poolt.

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561