EXPRO
Virtuaalne EXPRO
Comenius
Keskkonnateemalised projektid
Leonardo da Vinci
Erasmus
Grundtvig
Nordplus
Kaasamise-teemalised projektid
Varasemad EXPRO-d
 

Sellest alajaotusest leiate Comeniuse programmi toetusel läbiviidud või hetkel toimuvaid looduse või keskkonna teemadega tegelevad rahvusvahelised projektid. Eesti kool või lasteaed on neiskas partner või koordinaator ning tulemuseks on huvitavad õppematerjalid, kasulikud kogemused. Erinevate ühistegevuste käigus suunatakse projektis osalevaid kooliperesid säästlikumalt tarbima ja loodust hoidma, ärgitatakse kaasatud inimesi arutlusele ja tegudele loodushoiu valdkonnas. 

 

EMET – EnvironMentally Educated Tourist

EMET projekti viies partnerkoolis on turismiga seotud erialad või kursused. Meie ühine eesmärk on arendada õpilaste arusaamu keskkonnahoidlikust turismist. Saagu praegustest õpilastest tulevikus turistid või turismitöötajad – kooli ajal omandatud vahetu kogemus keskkonnateadliku turismi võimalustest aitab neil astuda maailmas väiksema ökoloogilise jalajäljega.
Mida tähendab keskkonnasõbralik turism? Millised on turismi kahjulikud mõjud? Mida jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku turismi arendamisel arvestada? Kuidas koostada keskkonnahoidliku turismi äriplaani? Millised on meedias kajastatavad keskkonnaprobleemid eri maades?
Projekti käigus on õpilased vorminud oma ülesanded ja uurimisretked esitlusteks. Õpetajate ühistööna valmib projekti lõpuks veebikursus.
Lisaväärtuseks nii õpilastele kui õpetajatele on kultuurikontaktid. Koostöö ja suhtlemise käigus on võimalik avastada kultuurinüansse, ajalugu, inimlikke väärtusi ehedal moel. 

Koordinaator:
Ammattiopisto Lappia, Soome
www.lappia.fi

Partnerid:
Tartu Kutsehariduskeskus, Eesti
Kontaktisik: Aime Jaagus
Tel: 372 525 2845
E-post: aime.jaagus(ät)khk.tartu.ee
www.khk.tartu.ee  

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Ungari
Istituto Tecnico Commerciale Statale G Boccardi, Itaalia
Zespol Szkol Handlowo-Ekonomicznych, Poola

Projekti koduleht: valmib 2010.a juulis
Projekti kestus: 2009-2011

 

Territory, Resources and Development: analysing and studying interaction between environment and economical development

Projekt haarab kahte väga olulist osa meie elust – keskkonda ja majandust, uurides nende kahe valdkonna omavahelisi kokkupuutepunkte ja suhteid. Eesmärgiks on  selgitada välja, kuidas on majanduslik areng seotud looduslike ressurssidega ning missugust mõju avaldab majanduslik areng keskkonnale – seda nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Projektis keskendume peamiselt põllumajandust ja toiduainetööstust puudutavatele aspektidele. Meie peamiseks märksõnaks on ROHELINE ARENG.

Projekt on planeeritud kaheaastasena ning hetkel on varsti läbi saamas esimene tööaasta. Selle käigus oleme tutvunud erinevates maades (Eesti, Itaalia, Saksamaa, Portugal) kasutatavate tehnoloogiatega ja võrrelnud neid eelkõige keskkonnasäästlikkusest lähtuvalt. Parimaks näiteks selles osas on olnud Itaalia, kus võisime oma silmaga näha kuivõrd ökoloogiliselt toimub Parmesani juustu – täpsemalt Parmigiano Reggiano – ja Parma singi tootmine.

Mida kavatseme projekti käigus veel teada saada?
Kõige olulisemaks tulemuseks on ühiselt koostatud võrdlusuuring erinevate maade looduslike ressursside ja nendest lähtuvalt rohelise arengu võimaluste kohta. Õpilased on juba praegu väga aktiivselt osalemas nii laboritöös kui õppekäikudel, mille tulemuste alusel analüüsitakse, missugune tootmine on kõige keskkonnasäästlikum. Noortel uurijatel on kindel kavatsus teha omapoolsed ettepanekud igale riigile, kuidas saaksid nemad muuta oma majandust keskkonnasõbralikumaks. Meie noored on igatahes veendunud, et ühiselt ehitame parima tuleviku.

Koordinaator:
Istituto Tecnico Agrario Statale “Fabio Bocchialini”, Itaalia
www.itasboccchialini.it  

Partnerid:
Tartu Kivilinna Gümnaasium, Eesti

Kontaktisik: Karin Lukk
Tel: +372 52 88 789
E-post: karin.lukk(ät)kivilinn.tartu.ee
www.kivilinn.tartu.ee  

Robert-Schuman-Europaschule, Saksamaa
Escola Sec/3 Prof Dr Flávio F. Pinto Resende – Cinfães, Hispaania

Projekti koduleht: http://www.itasbocchialini.it/moodle
 
Projekti kestus: 2009-2011

 

Eco is Echoing – Ecosystems in Europe

Projekti eesmärk on uurida Euroopa erinevaid ökosüsteeme, neis tekkinud probleeme ja inimeste tegevuse mõjusid. Projekti tegevuste käigus vaadeldakse ökosüsteeme kõikidel aastaaegadel, tutvutakse seal elavate ohustatud loomaliikidega, arutletakse tekkinud probleemide tekkepõhjuste ja nende lahendamisvõimaluste üle. Koostöös projektipartneritega püütakse leida sarnasusi/erinevusi vaatluse all olevates ökosüsteemides.
Projekti tulemusena valmivad iga vaadeldava ökosüsteemi kohta õppematerjalid ja andmebaasid taimedest ja loomadest. Ühiselt töötatakse välja reeglid õpilastele loodusressursi säilimiseks (ökoõigused). Erinevate ühistegevuste käigus suunatakse projektis osalevaid kooliperesid säästlikumalt tarbima ja loodust hoidma, ärgitatakse kaasatud inimesi arutlusele ja tegudele loodushoiu valdkonnas.
Ühistel projektikohtumistel korraldab iga projektipartner oma ökosüsteemi uurimiseks praktikume ja arutelusid.

Koordinaator:
CEIB Arteaga, Hispaania
http://www.ceibarteaga.com  

Partnerid:
Pärnu Ülejõe Gümnaasium, Eesti
Kontaktisik: Eve Uustal
Tel: 0372 56637742
E-post: eveuustal(ät)gmail.com
www.ylejoe.parnu.ee  

Scoala Generala NR. 4 Bistrita,BN, Rumeenia
Asagi Dudullu Primary School, Türgi

Projekti koduleht: http://www.comenius.ceibarteaga.com/

Projekti kestus: 2009-2011

 

REN-E Taastootev energia – Mõistmine – Teadlikkuse suurendamine

Projekti peamine eesmärk on keskkonnaalase teadlikkuse suurendamine, kohaliku ja euroopa identiteedi tugevdamine ning isikliku arenemisvõimaluse andmine õpilastele Euroopa ja taastuvenergiate kontekstis.
Projekt julgustab õpilasi ja õpetajaid end taastuva energia teemaga kurssi viima. Töö taastuvate energiaallikatega toimub paralleelselt kahe erineva alateemana: ühiskond ja tehnika.
Ühiskonnateema osas on projektis tõstatatud küsimus: “Milline on õpilaste keskkonnaalane teadlikkus igas partnerriigis ning mida saame teha teadlikkuse suurendamiseks?”
Seda valdkonda koordineerib Poola partner, kes on välja töötantud küsitluse õpilastele ja firmadele. Saadud tulemusi võrreldakse riigiti ja üldistatakse.
Tehnikateema küsimus kõlab: “Kuidas saaksime moodsat, pidevalt uuenevat tehnoloogiat nii ette valmistada, et õpilased suudaksid seda kasutada ja mõista?”
Tehnikavaldkonnas on kõigis viies koolis soetatud ilmajaamad, mis ühendatakse andmeid töötlema ja kokkuvõtteid tegema hakkava serveriga Austrias.
Lisaks oleme arutanud ka päikeseenergia kasutamisel põhinevate pV-paneelide soetamist koolidele õppeeesmärgil.
Projekti tulemusena on plaanis töötada välja 12 taaskasutatava energia teemalist loengut, mis tehakse avalikult kättesaadavaks projekti koduleheküljel ja DVD-l.

Koordinaator:
Berufsbildende Schulen des Landkreises Hameln-Pyrmont
Eugen-Reintjes-Schule (Saksamaa)
www.ers-hameln.de  

Partnerid:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Eesti
Kontaktisik: Jüri Puidet
Tel: +372 50 60 133
E-post: jyri.puidet(ät)hariduskeskus.ee  
www.hariduskeskus.ee
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Poola
Söderslättsgymnasiet, Rootsi
HTL Anichstraße, Innsbruck, Austria

Projekti koduleht: http://www.ers-hameln.de/comeniusprojekt/hameln.html

Projekti kestus: 2009-2011Climate Change: Opportunities for Europe

Projekti peaeesmärk on pöörata õpilaste ja nende kaudu ka kogukondade tähelepanu looduskaitse ning kliimamuutuste seostele meie igapäevaeluga.
Tegevused on olnud osalevate koolide raames erinevad, olenevalt võimalustest ning konkreetse paiga probleemidest: metsatulekahjud, tööstuse ning looduse kooseksisteerimine (Hispaania); rannaloodus, erinevad taaskasutusvõimalused, heategevus looduse hüvanguks (Inglismaa); prügi sorteerimine, linnakeskkond (Soome); energia kokkuhoid, loodusmatkad linnalapsele, vanade asjade taaskasutus, keskkonnanädalate organiseerimine (Eesti).
Projekti raames on toimunud koolidevahelised Skype`i sessioonid, seminarid erinevates riikides ning mitmeid põnevaid kohtumisi.
Tulemuseks on õppekavauuendused, kus näidatakse võimalusi keskkonnamuutustega kohanemiseks.

Koordinaator:
Churston Ferrers Grammar School (Ühendkuningriik)
www.churston.torbay.sch.uk  

Partnerid:
Tallinna Tehnikagümnaasium, Eesti 
Kontaktisik: Ave Teder
Tel: +372 5516232
E-post: Ave.Teder(ät)ttg.edu.ee 
www.ttg.edu.ee  

LES Maria Moliner (Hispaania)
Helsingin Uusi Yhteiskoulu (Soome)

Projekti koduleht: www.comenius.slipknotee.com  
www.ave-comenius.blogspot.ee  

Projekti kestus: 2008-2010Life in Harmony with Nature

Projekti kaudu teadvustatakse õpilastele aktiivse füüsilise liikumise ja tervisliku toitumise olulisust, arendatakse õpilaste keskkonnateadlikkust ja tutvustatakse energiasäästlikkuse põhimõtteid.

Projekti käigus valmisid mitmed praktilised tööd:
• „The Step-counter test“ , kus võrreldakse erinevate riikide õpilaste aeroobset liikumist;
• Teadustöö „Pärnu Koidula Gümnaasiumi 13-16 aastaste noorte liikumine“, mille autoriks on 11c klassi õpilane Tormi Vahar. Töö on esitatud SA Archimedes Noore teadlase preemiale ja osaleb ka Pärnu Noorte teadlaste konkursil.
• „Loodus linnaruumis“ (õpetajal Gerli Luks ja 11c klassi õpilased) - matkaraja tutvustus eesti ja inglise keeles. Pearõhk on Euroopas unikaalsetel Pärnu poollooduslikel kooslustel, erinevate loodusobjektide liigilise mitmekesisuse tundmaõppimisel ja kaitsealuste liikidega tutvumisel. Matkast on valminud õpimapid, fotod, valmib ka stend ja 2010 a. mais ökobrošüür.
Väga olulisel kohal meie projektis on energiasäästu teadvustamine. Õpilased jälgisid oma kodudes, kuidas on võimalik säästa elektrit ning sellest valmis kokkuvõte „Switch-off week“. Oma kooli tutvustamiseks erinevate riikide õpilastele valmis koolikeskkonda ja koolümbrust tutvustav film ja ettekanne kooli ajaloost ja tänapäevast. Eesti kultuuri paremaks tutvustamiseks Euroopas valmisid õpetajatel tunnikavad –„Music lesson“ ja „History lesson“, mida on võimalik kasutada teiste riikide õpetajatel oma koolis erinevates tundides.

Koordinaator:
Gymnasium Delitzsch (Saksamaa)
www.gymnasium-delitzsch.de  

Partnerid:
Pärnu Koidula Gümnaasium, Eesti
Kontaktisik: Kaja Tammetalu
Tel: +372 55679757
E post: kaja(ät)koidulag.edu.ee 
www.koidulag.edu.ee

Kehtna Põhikool, Eesti
Kontaktisik: Meeli Jänes
Tel: +372 53492479
E-post: meelij(ät)hot.ee 
www.kehtnapk.edu.ee

IES Concepcion Arenal, Hispaania
Yenifoca reha Midilli Ilkögretim Okulu, Türgi
The North Halifax Grammar School, Ühendkuningriik
Colaiste Chraobh Abhann, Iirimaa

Projekti koduleht: www.lifeinharmonywithnature.blogspot.com

Projekti kestus: 2008-2010

 

Rabad

Projekti üldeesmärgid on peamiselt seotud veeressursside hoidmise ja säilitamisega maailma eri paigus, kusjuures olulist osa selles etendab just puhta vee kvaliteet ja nende leiukohad looduslikel maastikukaitsealadel.
Kuna Eestis leidub rohkesti rabasid, siis seostasime vee leiukohad meie oludes just nendega. Selleks puhuks tegime katseid Soomaal matkates ja rabavett taimede kastmiseks kasutades. Teaduslikud uuringud on tõestanud, et rabavesi ei sisalda mineraale ega inimorganismile sobivaid ühendeid, seega meie katse hernega polnud kuigi edukas. Rabataimede ja turba tekke ning koostise uurimise käigus valmisid õpilastel vastavad esitlused, mille nad Soomaal toimunud konverentsil ette kandsid.
Ühiste arutluste tulemusena otsustasime laiendada oma vee temaatikat ka Värska mineraalvee kui otsese ravivee toime uurimisele. Ekskursioon Värska sanatooriumisse mõjus värskendavalt. Olime ju eelnevalt ka Türgis kogenud termaalvee ergutavat toimet oma nahal.
Kõiki meie ühisettevõtmisi ilmestasid alati ka erilised veeteemalised kunstiprojektid nimetuste all „Vesi- elu allikas“, „Kuumavee masinad“ ja „Vee taaskasutus“. Oma riiki tutvustades tõime esile Eestile turisminduse seisukohalt tähtsaid paiku, kus alati leidub ka veekogusid. Vee säästlikku tarbimist aitas mõista nn „Dušiprojekt“, mille praktiline teostus sundis õpilasi tarbitud vee ja selle saamiseks kulutatud energia väljaarvutamist.
Erinevate kultuuriruumide ja rahvaste kommetega tutvumine koos aktiivse suhtlusega inglise keeles arendas projektis osalenute maailmapilti ja keeleoskust. Õpilaste keskkonnateadlikkus koos silmaringi avardumisega eri kultuuride, religiooni ja ajaloo vallas kasvatas neis tolerantsust ja vähendas eelarvamuslikku suhtumist.
Kolme kooli õpilaste ühistööna valmis sõnalis-muusikaline lavakava teemal „Hoiame vett“.

Koordinaator:
Ilgin Anadolu Lisesi, Türgi
www.ilginanadolulisesi.meb.k12.tr

Partnerid:
Tarvastu Gümnaasium, Eesti
Kontaktisik: Helgi Alliksaar
Tel: +372 55696516
E-post: helgi.alliksaar(ät)mail.ee
www.tarvastu.vil.ee  

Flensburg Kurt-Tucholsky-Schule, Saksamaa

Projekti koduleht: www.ilgincomenius.com

Projekti kestus: 2007-2009

 

Water – Source of Life and Energy
Vesi – elu ja energia allikas

Kaheaastase projekti eesmärk oli näidata vee olulist rolli energia- ja eluallikana maal.
Vaatamata projektis osalevate koolide õppekavade erinevusele sobis antud teema uurimiseks igas koolis nii humanitaar- kui reaalainetes ning aitas tõhusalt kaasa ainetevahelisele integratsioonile.
Tulemusteks olid audiovisuaalne näitus (talletatud CD-le), ühine sõnaraamat, projekti käigus valminud tööde raamat. Projekti lõpetas konverents „Vesi-aeg-energia-inimene“.
Projekt aitas õpilastes, õpetajates ja lapsevanemates kujundada positiivset ja säästlikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda.

Koordinaator:
Valka gümnaasium, Läti
http://www.valkasgimnazija.lv 

Partnerid:
Valga Vene Gümnaasium, Eesti
Kontaktisik: Ivan Malahhanov
Tel: +372 7663852
E-post: ivan(ät)valgavg.edu.ee
www.valgavg.edu.ee  

Visaginas „Gerosios vilties” vidusskola, Leedu

Projekti koduleht: http://gvm.dkd.lt/water/

Projekti kestus: 2007-2009

 

Nature Comes First
Loodus ennekõike

Projekti eesmärk oli õpetada lapsi nägema muutusi looduses seoses aastaaegadega ja näha inimese osa looduse mõjutajana.
Esimesel aastal keskenduti oktoobrist maini puu vaatlusele ja temperatuuri mõõtmisele. Tulemusena valmis eri maade ilmavaatluse andmete koondtabel, rändnäitus laste loodusteemalistest joonistustest, CD- aastaaegade kirjeldustega ja kalender vaatlusobjektiks olnud puude fotodest.
Teisel aastal keskenduti vee uurimisele moto all „Mina vajan vett ja vesi vajab mind“. Uuriti, millises olekus ja kus leidub vett looduses ning missugune on vee tarbimine. Mõõdeti vee puhtust ja käidi õppeekskursioonidel veekogude ääres. Tulemusena valmis igas partnerkoolis klasside ühistööna plakat vee tähtsusest, vajalikkusest ja säästmisvõimalustest.
Kolmandal aastal õppisid lapsed kasutama looduslikke materjale käsitööesemete valmistamisel. Igal aastaajal korraldati koolis valminud töödest näitus. Aasta lõpuks valmis CD didaktilise õppematerjaliga kunsti ja käsitöö tundideks.
Kolme aasta kokkuvõtteks peeti rahvusvaheline konverents, kus iga osalenud maa tutvustas oma veeteemaliste uurimuste tulemusi ja esitles ülevaadet tehtust.

Koordinaator:
Zakladni škola Vidče, Tšehhi
http://www.vidce.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18152&id_ktg=1025&p1=1260  

Partnerid:
Libatse Lasteaed-algkool, Eesti
Kontaktisik: Lydia Veeris
Tel: +372 52 35 250
e-post: veeris(ät)hot.ee
www.libatsekool.edu.ee  

VBSZ De Regenboog, Belgia
Zespol Szkol W Nagoszewie, Poola
Hauptschule 2 St. Johann in Tirol, Austria
Rautiosaaren koulu, Soome

Projekti koduleht: http://www.libatsekool.edu.ee/Uus/index.php?id=10698

Projekti kestus: 2006-2009

 

Fresh Water - Memory and Future Heritage

Projekt tegeles vee ja sellega seotud valdkondadega erinevatest aspektidest lähtuvalt. Laiem eesmärk oli näidata puhta vee olemasolu tähtsust inimeste tervisele ja sotsiaalsele heaolule kogu maailmas ning selgitada puhta vee säilitamise ja kaitse vajalikkust. Kolme aasta jooksul tutvuti kohalike veeprobleemidega, selgitati välja kodukoha vee kvaliteet ja koostis ning uuriti erinevate riikide kodust veekasutust. Partnerid võrdlesid kohalikke ja teiste Euroopa riikide veeressursse, selgitasid välja reostusallikad ja vee puhastamise võimalused. Õpiti tundma veekasutussüsteemide arengut läbi ajaloo ja vee kaitsmiseks sõlmitud rahvusvahelisi leppeid.

Projekt aitas tutvuda partnerkoolide ja Eesti rahvusliku kultuuripärandiga ja arendada kultuuridevahelist koostööd. Paranes õpilaste inglise keele oskus, arenesid uurimistööks vajalikud ja loovtööoskused.

Koordinaator:
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Eesti
Kontaktisik: Daisy Kärner
Tel: 4497 155
E-post: daisy.karner(ät)gmail.com
www.jaagupi.parnu.ee  

Partnerid:
Instituto De Educación Secundaria Joaquín Araujo (Hispaania)
Instituto De Educación Secundaria “Fray Luís De Granada” (Hispaania)
Borbély Lajos Vocational Secondary School (Ungari)
Özel Alev Lisesi (Türgi)
Lycée Professionnel Régional Du Bâtiment (Prantsusmaa)
Joniškio "Saules" Vidurinė Mokykla (Leedu)

Projekti koduleht: http://jaagupi.parnu.ee/freshwater/

Projekti kestus: 2007-2009

 

Investigation through the seasons
Avastamine läbi aastaaegade


 Projekti raames tegid lapsed erinevaid uurimusi ja avastusi looduses ning sellega seotud teemadel. Läbi erinevate vaatluste, katsete ja vestluste suurenes lastel võime näha seoseid erinevate nähtuste vahel ning esitada küsimusi ja arutleda looduses toimuvate muutuste üle. Seoses projektiga suurenes õues-õppe osa tegevuste läbiviimisel. See oli vajalik erinevate materjalide ja putukate uurimisel, samuti ilmavaatluste läbiviimisel. Uueks ürituseks seoses projektiga oli erinevate aastaaegade tervitamine kogu lasteaia lastega. Suurenesid erinevad tööd looduses (taimede seemnete külvamine, nende eest hoolitsemine ja arengu jälgimine). Häid kogemusi andis teaduskatsete tegemine koos lastega, mille praktikas kasutamine on olnud siiani vähene.
Koostöös partneritega täideti Reisisõbra päevikut, andes edasi informatsiooni erinevate rahvuste ja eluolu kohta. Kõikide partnerite Reisisõbrad oli heaks abivahendiks õpetades ka lihtsamaid sõnu või lauseid erinevates keeltes.
Projekti lõpuks valmisid DVDd, mis kajastasid laste uurimusi ja tegevusi projektis Samuti on võimalik projekti kulgu visuaalselt vaadata lastega koos tehtud seinalehest ning Aastaaegadepäevikust.

Koordinaator:
Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Tšehhi
www.klasek.sklaklas.cz  

Partnerid:
Tallinna Lasteaed Pääsusilm, Eesti 
Kontaktisik: Silvi Suur
Tel: 6594491
e-post: paasusilm(ät)la.tln.edu.ee
www.paasusilm.edu.ee  

Leikskólinn Hamraborg, Island
Grundschule Moenchberg, Saksamaa
Vestbygd barnehage, Norra
Súkromná materska školka, Slovakkia

Projekti koduleht:
Projekti üritustest saab lugeda aadressil http://www.paasusilm.edu.ee/?go=projekt   

Projekti kestus: 2007-2009Nature Connecting People
Loodus Ühendab inimesi

Nelja kooli koostööprojekt viis loodusele lähemale Soome, Saksa, Ungari ja Eesti noori.
Projekti põhieesmärgiks oli kodulähedaste loodusväärtuste ja inimtegevuse parem tundmaõppimine. Tavaliselt tundub ju kodust kaugemale jääv põnevamana. Projektitegevuste kaudu püüdsime kaasa aidata sellele, et meie noored ei peaks metskitse antiloobiks ja sisalikku krokodilliks. Käisime igal aastaajal rabas ja metsas, vaatlesime loodust ja tegime kokkuvõtteid.
Partnerkoolide läheduses on väärtuslikke looduslikke alasid: Meenikunno raba, Manamansalo saar, Hortobágyi rahvuspark ja Senne kaitseala. Õpilased tegid seal taime- ja loomavaatlusi ning uurisid inimtegevust nendel aladel. Projektikohtumistel matkasime kõigi partnerkoolide lähedastel kaitsealadel.

Ettevõtmiste käigus mõistsime, et oma tegevusega mõjutab inimene loodust väljaspool oma riigi piire ning tõdesime vajadust ühiselt vastutada puhta looduskeskkonna säilimise eest. Noortel oli võimalus saada uusi teadmisi ja oskusi, kohtuda eakaaslastega, tutvuda teiste maade kultuuri ja ajalooga ning võõrkeeles suhelda. Võõras peres elamine ja väliskülaliste majutamine oma kodus oli suurepärane võimalus oma avatust ja sallivust proovile panna, saada uusi ja huvitavaid kogemusi. Õpetajad said kolleegidega suheldes uut energiat, häid metoodilisi võtteid ja motivatsiooni ennast võõrkeelte alal täiendada.
Projekti käigus valmis ühine veebileht, mitmeid näitusi, CD-sid, loomaraamat jms.

Koordinaator:
Kääpa Põhikool, Eesti
Kontaktisik: Aiki Jõgeva
Tel: +372 5568 4786
E-post: aiki(ät)koopakool.edu.ee
www.koopakool.edu.ee

Partnerid:
Vaalan Yläkoulu, Soome
Friedrich-von-Spee Gesamtschule, Saksamaa
Árpád Vezér Általános Iskola, Ungari

Projekti koduleht: http://natur.comenius-speepb.de  

Projekti kestus: 2006-2009

 

Outdoor Learning- A Way To Wisdom
Targaks tuppa tulemata


Projekti eesmärgiks oli lastele ja ka täiskasvanutele toimetulekukogemuste pakkumine looduskeskkonnas, säästva mõtteviisi kujundamine ning keskkonnateadlikkuse tõstmine. Väga oluliseks kujunes koostöö eri maade pedagoogide vahel, mille tulemusena toimusid õpikeskkonna muutused kõigis osalenud lasteaedades, eriti Rumeenias.
Projektikoosolekud võimaldasid olla vahetus kontaktis kõigi õpetajate, laste ja mõnel pool ka lastevanematega. Kõikjal olid lapsed väga huvitatud eakaaslaste tervitusvideotest ja kunstitöödest. Põnevust pakkusid erinevad mängud, mille kaudu sai tutvuda teiste maade traditsioonidega. Laste esinemistes ja igapäevaelus kajastusid partnermaade lastelt õpitud laulud, tantsud ja mängud.
Projektiaastate jooksul valmis ühine õuemängude raamat ja mängukirjeldustega CD, raamatukesed omaloominguliste mängudega, ülevaatlikud fotomapid ja CD-d, projekti tutvustav raamat koos DVD-ga ja palju igapäevategevusi tutvustavat materjali mappide ja CD-de näol. Õuesõppe käigus tehti lastega rohkesti väljasõite ning läbitud said mitmed õpperajad looduses.
Toimusid projektikoosolekud Eestis (2 korda), Norras, Rumeenias, Hispaanias. Samal ajal toimusid ka laste tööde näitused. Projekti kohta teostas küsitlusuuringut välisvaatlejana õppejõud Vuokko Vienola Joensuu Ülikoolist (Soome). Küsitlustest selgus, et projekti toimumist pidasid oluliseks kõik osapooled, samuti oli suur huvi ja toetus lastevanemate hulgas. Projekti edenedes kasvas huvi partnermaade ajaloo ja kultuuri sügavama tundmaõppimise vastu.
Kõikidel projektikoosolekutel käisime vastuvõttudel kohalikes omavalitsustes, kus tutvustasime oma lasteaeda ja kodukohta ning jätsime neile infovoldikuid ja pildiraamatuid Eesti kohta. Tekkinud huvi tõi juba teisel projektiaasta suvel ühe õpetaja Norrast koos oma perega Eestimaad avastama.

Koordinaator:
Viljandi Lasteaed Mesimumm, Eesti
Kontaktisik: Külli Villems
Tel: +372 56 640 740
E-post: kylli.villems(ät)lamesimumm.ee
www.lamesimumm.ee  

Partnerid:
C.P.Valdepares, Hispaania
Barlad,nr.5 Gradinita Cu Program Prelungit, Rumeenia
Rostad Barnehage Levanger, Norra

Projekti koduleht: puudub, vaata infot koordinaatori kodulehelt

Projekti kestus: 2006-2009

 

Outlines - Outdoor Learning in Elementary Schools - from Grassroot to Curriculum
in Teacher Education

Projekt ühendas partnereid riikidest, mis esindasid õues-õppega tegelemise erinevat taset: Norras ja Rootsis oli õues-õpet õpetajakoolituses ja tegelikus koolipraktikas edukalt rakendatud juba pikemat aega, Taanis ja Tšehhis oli saavutatud samuti häid kogemusi ning Läti ja Eesti tegid selles vallas oma esimesi samme. Projekti eesmärk oli tõsta õpetajate pädevust õues-õppe metoodikate osas ja viia need ka õpetajakoolitusse.
Projekti käigus loodi mitmeid õues-õppe kursusi, kus ka eesti tudengitel oli võimalik osaleda. Kursused olid üles ehitatud põhimõttel, et kõik üliõpilased läbisid esmalt õues-õppe üldkursuse ja seejärel ainealase kursuse. Ained olid riigiti erinevad: Norras matemaatika, Taanis kunst ja käsitöö, Rootsis emakeel, Tšehhis kehaline kasvatus. Üliõpilased said hulgaliselt teadmisi ja praktilisi kogemusi õues-õppe pedagoogikast ja didaktikast. Eriliselt tõsteti esile õppija enda aktiivset rolli õppeprotsessis, õppimist erinevaid meeli kasutades, samuti reflektsioonioskuste arendamist. Väärtuslik oli koolides läbiviidavate õues-õppe tundide vaatlemine ja analüüs, samuti abiõpetajaks olemise kogemus.

Koordinaator:
VIA University College, Taani
http://www2.viauc.dk  

Partnerid:
Tallinna Ülikool, Eesti
Kontaktisik: Leida Talts
Tel: +372 6199 711
E-post: leida.talts(ät)tlu.ee
www.tlu.ee  

MTÜ Eesti Koolimetsade Ühendus, Eesti
Linköping University, Rootsi
Univerzit Karlova V Praze, Tšehhi
Høgskolen i Hedmark, Norra
Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Läti

Projekti koduleht: www.outdooreducation.dk

Projekti kestus: 2006-2009

 

 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561