Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Õpirändeprojektid
Uuendussiirdeprojektid
Toetatud projektid
Aruandlus ja abimaterjalid
Uuendus- ja võrgustikprojektid
Koostööprojektid
Projekti ettevalmistavad lähetused
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

Uuendussiirdeprojektide rahastamisest

Eesti taotluste rahastusprotsent on olnud küllalt kõrge, keskmiselt 60% ehk iga teine esitatud taotlus on aktsepteeritud (2007 – 50%, 2008 – 60% ja 2009 – 75%). Keskmine Leonardo toetus projekti kohta on olnud ca 180 000 €, millele on lisandunud 25% kohustuslikku omaosalust. Projektides on osalevaid partnereid olnud keskmiselt neljast riigist.

2007.-2009.a toetatud projektid

Eesti organisatsioonide juhtimisel on valminud kaks 2007. aastal esitatud uuendussiirdeprojekti, nendeks on Ida-Tallinna Keskhaigla juhitud „CoCare Digital“ ( projektijuht Anne Sirge, www.cocaredigital.com ) ja MTÜ Salo Baltic International juhitud "VOGS+" (projektijuht Kati Loo, www.vogsplus.eu )

Projekti “CoCareDigital” eesmärk on siirata, kohandada ja edasi arendada competence based e-õppe keskkonda, mis sisaldab õppevahendeid õendushoolduse üldistel teemadel ja eraldi moodulit eakate hoolduse kohta. Keskkond on suunatud õendus-hooldustöötajate enesearendusvajaduste rahuldamiseks, pakkudes sealjuures kaasaegset õpikeskkonda ning rahvusvaheliselt aktsepteeritud teadmisi. Tööalase koolituse “CoCareDigital” elektrooniline keskkond on õppijatele kergesti ligipääsetav, pakkudes paindlikku õppimise aega ja kohta. Õppematerjalid on kättesaadavad e-õppe keskkonnas N@tschool, samuti CD-del ja DVDdel.

Projekt "VOGS+" tegeleb kurtide inimeste kutsenõustamise metoodika siirdamisega, mis arvestab nõustamisel ettetulevate erivajadustega, et suurendada kurtide osalusmäära tööturul ja ühiskonnas. Asjakohane kutsealane nõustamine aitab kurtidel selgusele jõuda oma võimetes ja soovides, et valida isikuomadustele vastav kutseala, omandada uusi oskusi ja uuendada teadmisi. Projekt edendab võrdsust ja sotsiaalset integratsiooni läbi kurtide kutsenõustamisstandardi juurutamise üheaegselt Eestis (EE), Hollandis (NL) ja Türgis (TR).

2008. aastal rahastatud neli projekti on töös. Nendeks on:

TTÜ MehhaanikateaduskonnaAutostudy“ (projektijuht Raivo Sell, http://mechatronics.ttu.ee
Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa nii õppurite kui ka praktiseerivate inseneride õppekvaliteedi tõusule ja õppeprotsessi tõhustamisele. Tegemist on siirdeprojektiga, kus innovatiivne õpikontseptsioon, mis haarab nii teoreetilisi, praktilisi kui ka e-õppe vahendeid, kantakse üle täiendkoolituse sektorisse ja suunaga tööstusele - täpsemalt autotööstusega seotud ettevõtetele. Kohandatud kontseptsioon rakendatakse otseselt autotööstuses, kuid laiemalt sobib see paljudele süsteemitehnikaga seotud valdkondadele, nn. integreeritud tootearendus, tööstuslik infotehnoloogia, masina- ja aparaadiehitus. Oluline on muuta tehnikavaldkonna õpe atraktiivsemaks noortele ja luua paremad tingimused juba praktiseerivatele inseneridele. Praktiseerivate inseneride sage probleem on ajapuudus, mis segab täiendkoolituskursustel osalemist, eriti mis puudutab praktilisi laboreid. Kaasaegse Internetitehnoloogia rakendamine praktiseerivate inseneride täiendkoolituseks on jäänud tahaplaanile ja uued võimalused on kasutamata. AUTOSTUDY projekt üritab aidata kaasa nende probleemide lahendamisele ja pakub praktilisi töövahendeid koos innovatiivse õpikontseptsiooniga. Projekt kestab 18 kuud, see viiakse ellu ajavahemikus 01. oktoober 2008 – 30. märts 2010.

TTÜ Sotsiaalteaduskonna
e-Kristjan“ (projektijuht Mall Maasik, http://ekristjan.ttu.ee )
Toetamaks keeleõpet töökohal, sõltumata keeleõppija geograafilisest asukohast, on TTÜ Sotsiaalteaduskond algatanud uuendussiirdeprojekti “Veebipõhine keeleõppemoodul mitte-eestlastele riigikeele õppimiseks töökohal (e-Kristjan)”. EU Leonardo da Vinci programmist rahastatud projekti „MonaLisa“ raames loodi aastatel 2006-2007 veebipõhine keeleõppemoodul eesmärgiga populariseerida vähemkasutatavaid keeli ärisektoris. Nimetatud projekti jätkuprojektina ehk uuendussiirdeprojektina on projekti meeskond loomas eesti keele kui riigikeele õppimise veebipõhist õppevahendit muukeelsetele töötajatele. Siirdeobjektiks on loodud keelemoodul, mida projekti käigus on kavas kohandada Eesti oludele. Projekti põhieesmärk on tõsta mitte eesti keelt kõnelevate töötajate eesti keele oskust parandamaks nende suhtlemisoskust ning töö efektiivsust. Projekti peamine tulemus on kaasaegsete ja paidlike riigikeele õppimise võimaluste loomine muukeelsetele töötajatele. Projekti jooksul valmib 10 moodulist koosnev veebipõhine eesti keele õppimise materjal ning metoodika keeleõppimiseks töökohal. Loodav veebipõhine õppevahend saab olema ligpääsetav edasiseks arenduseks ja/või täiendusteks kõigile huvitatud organisatsioonidele Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Projekt kestab 18 kuud, see viiakse ellu ajavahemikus 01. oktoober 2008 – 30. märts 2010.


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli "Train" (projektijuht Miisa Vierikko, http://trainproject.weebly.com
Projekti TRAIN (Apprenticeship Training Program for the Health Care Sector) eesmärgiks on kohandada Soome kogemuse alusel ja arendada vastavalt osalevate riikide vajadusele välja hooldustöötaja töökohal õppimise õppekava. Projekti kestel koostatakse õppekava ja õppemoodulid, antakse välja õpipoisikoolituse käsiraamat ning viiakse läbi õppelepingukoolitus Lõuna-eesti Haiglas ja Tarvastu erihooldekodus. Alustatakse 15 tööga mittehõivatud inimese koolitamisega. Sihtrühmaks keskkoolilõpetajad, hooldustöötajana töötavad kutsetunnistuseta inimesed, töötud. Projekti tulemusena paraneb tervis- ja sotsiaalvaldkonna tööjõu kvaliteet ning inimesi motiveeritakse elukestvale õppele. Projekt kestab 18 kuud, see viiakse ellu ajavahemikus 01. oktoober 2008 – 30. märts 2010.

Eesti Elektritööstuse Liidu "DistCert" (projektijuht Kaie Saar, (www.distributioncert.net )
DISTRIBUTION CERT on  projekt, mille eesmärgiks on tagada võrgutehnika oskustööjõu olemasolu Soomes, Eestis ja Lätis.  Projekt on seadnud mitmeid eesmärke, näiteks projektis osalevates riikides tunnustatud täiendkoolituskava loomine võrgutehnika sektoris töötajate jaoks vajaliku kvalifikatsiooni ja kutsetunnistuse saamiseks, samuti elektrivõrkudega töötavate inimeste kvalifikatsioonide ja kutsetunnistuste ühtlustamist erinevates riikides. Ühtne lähenemine võimaldab piiriülest tegevust ja sarnaste oskustega tööjõu olemasolu ja kasutatavust, mis osutub eriti oluliseks kriisiolukordades.

2009. aastal aktsepteeriti kolm projekti:

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhitud projekt "CNC Multimedium"
Projekti eesmärk on varustada CNC-pädevuskeskus multimeedia tarkvaraga, kus oleks võimalik CNC-tööpingiga virtuaalselt tutvuda. Virtuaalses töökojas oleks võimalik ilma hirmu tundmata rikke tekitamise ees erinevaid tegevusi sooritada.
CNC-pädevuskeskuse aluseks on Tallinna Tehnikakõrgkooli juures tegutsev HAASi tehnilise hariduse keskus, mida täiendatakse ettevõtte Keller välja töötatud tarkvaraga SYMplus. SYMplus hõlmab kogu CNCga seotud treimise ja freesimise valdkonda. Neljaastmeline püramiid liigendab kujundlikult sisu: baasiks on virtuaalne töökoda, Teisel astmel (DIN/PAL) edastatakse programmeerimise põhialuseid. Juhtimissüsteemide astmes on võimalik oma teadmisi nendest süsteemidest süvendada. Püramiidi tipu moodustab CAD/CAM-moodul.
Multimeedia tarkvaraga varustatud CNC-pädevuskeskus saab olema kaasaegne CNC-(täiend)õppekeskus, mis on suunatud tudengitele, kutsekoolide õpetajatele, masinaehituse eriala tudengitele ja erialaspetsialistidele.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli projekt "EBÜ"
Koolil on mitmeaastane kogemus noorte raamatupidamisalasel tasemekoolitusel. Selle aja jooksul on ilmnenud üha selgemalt praktilise osa mittepiisavus kogu väljaõppe raames. Ettevõtjad ootavad lõpetajatelt enam paremat ettevalmistust ja erialast valmisolekut tööleasumisel. Kesise praktilise ettevalmistuse põhjuseks on see, et ettevõttepraktika ajal on praktikantide juurdepääs praktikakohtade finantsandmetele ning panga- ja kassaoperatsioonidele, samuti mitmetele aruannetele piiratud. Sellega ei tagata õppetöö ajal teoreetilise osa kinnistamist riiklikus õppekavas oleva vajaliku praktilise osaga.
Probleemi lahenduseks on harjutusfirma pretsedendi loomine. Sellele järgneb Eestis teiste harjutusfirmade loomine, mis kokkuvõttes viib Euroopa riikide sarnasele võrgustikule esmalt siin ja seejärel laieneb kogemus juba üleeuropalisse raamatupidamise harjutusvõrgustikku (EUROPEAN). Sellisel viisil saavad ka teised Euroopa riigid lisaväärtuse uute võimaluste tekkimiseks rahvusvahelises äris ja kaubanduses.

Kuressaare Ametikooli projekt "TOA"
Projekti eesmärgiks on siirdada Sloveeniast ja Suurbritannist Eestisse nende riikide animatööri õppekavad ja koostada nendele toetudes samalaadne õppekava Kuressaare Ametikoolis. Mõlemast õppekavast võetakse sobiv materjal, valitud osad adapteeritakse Eesti turismitööstuse oludele vastavaks ning luuakse 2-aastane õppekava kutseõppeasutuste jaoks. Uue õppekava järgi saavad Eesti kutseõppeasutusede koolitada turismisektori tarbeks (spaad, hotellid, laagrid, kruiisilaevad, muuseumid jne) animatööri erioskustega spetsialiste, kes korraldavad üritusi ja pakuvad külastajatele meelelahutust. Selliste oskustega spetsialistide olemasolu rikastab turismitööstust ja parandab teeninduse kvaliteeti. Kutseõppeasutue seisukohalt on uue õppekava sissetoomine oluline, sest üldturism kui eriala pole enam endiselt populaarne ja uute teede leidmine koolituse kvaliteedi ja atraktiivsuse tõstmiseks on vajalik. TOA projekt võimaldab seda. 

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561