Üldharidus
Erasmus+
Comenius
Toetusesaajad
Üritused
Väljaanded
Arhiiv
VIDEOAKEN
Konkursid
Nordplus Juunior
Nordplus keelearendus
Hea kogemuse näited
 

 

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

www.erasmuspluss.eeComenius REGIO (2007-2013)

Comeniuse Regio koostööprojektis saavad osaleda kaks partnerregiooni, kumbagi esindab kohalik üldhariduse ja koolide tegevuse eest vastutav asutus, kellele lisaks on projekti kaasatud vähemalt kaks kohalikku partnerit, sealhulgas üks kool ja vähemalt üks kohalik asutus ehk organisatsioon näiteks. noorteklubi, õpilaste või lastevanemate ühendus, õpetajate koolituskeskus või koolituse korraldaja, hariduse nõukoda vms.

Taotlust projekti rahastamiseks võivad Eestis esitada maavalitsuse, vallavalitsuse või linnavalitsuse üldhariduse ja koolide tegevuse eest vastutavad asutused/üksused. Informatsioon osalemisõigusega asutuste kohta kogu Euroopas avaneb siin.
Euroopa riikides 2012.a. taotlusvooruks kehtestatud administratiivsed ja poliitilised prioriteedid.

Taotluse esitaja koordineerib projekti oma haldusüksuses ja vastutab projektile eraldatud toetuse kasutamise eest. Projekti kaasatud asutused ja organisatsioonid panustavad projekti oma aktiivse tegevusega projekti eesmärkide elluviimisel.

Projekti teemadeks ja tegevusteks võivad olla näiteks:
• väiksemad haridusalased uuringud
• õppimine üksteiselt ja ühised koolitused
• kampaaniad, konverentsid, suvekoolid, vahetused, õppelähetused
• töövarjuks olemine
• koostöötegevuste kohta materjalide koostamine, publitseerimine, levitamine
• hea kogemuse vahetamine
• koostöö enesehindamise teemal
•koostöö samalaadsete teemadega seotud teiste projektidega e g Comeniuse võrgustikud, mitmepoolsed üle-euroopalised Comeniuse projektid jne
Loe veel...

....ja  vaata  ülevaadet  2011.a. lõppenud projektidest

Projektide rahastamine

Projekt kestab kaks aastat; projektile eraldatud toetus koosneb kahest erinevast summast: a)kindlaksmääratud summa valitud miinimum arvu mobiilsuste elluviimiseks(kas 4, 8, 12, või 24); b) kulutused projektitööks.
Kindlaksmääratud summad mobiilsuste toetamiseks erinevad riigiti ja sõltuvalt partnerite kaugusest teineteisest: kuni 300 km ja rohkem kui 300 km. Eestis on kehtestatud 2013.a. järgmised piirsummad: 
   

  Min 4 mobiilsust Min 8 mobiilsust Min 12 mobiilsust Min 24 mobiilsust
>300 km          3000 6000 9000 18000
<300 km 1600 3200 4800  9600

 Projekti muud tegevuskulud kuni 25 000 €  põhinevad reaalsetel ja lubatud kuludel, mida  toetatakse mitte rohkem kui 75%; osaleja omafinantseering on 25 %  tegevuskuludest (v a mobiilsus).

Taotlemine

2013. a  taotlusvorm avaneb siin.  Taotluste esitamise tähtaeg 21.veebruar 2013 (postitempli kuupäev).   Regio taotlusvorm pole online!

 -Taotlus esitatakse  SA Archimedes hariduskoostöö keskusele (L.Koidula 13 a, 10125 Tallinn, märgusõna Regio) 3 eksemplaris: 2 paberkandjal posti teel (originaal+selle koopia) ja 1 e-posti teel aadressil: com.ktprojekt@archimedes.ee

 -Näidis Letter of Intent  (mille esitavad kõik projektis osalejad kui nn eellepingu osalemise kohta ja mis esitatakse koos taotlusvormiga) miinimumnõuded siin.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eelarve koostamise hõlbustamiseks loe läbi elukestva õppe programmi juhendraamatu ( kodulehe menüüs dokumendid) I osa ptk 4F, tutvu  näidisega ja keerulisema eelarve korral kasuta  taotlusvormi täitmisel  tabeleid, mis aitavad kehtestatud piirmäärasid arvestades kalkuleerida planeeritavaid kulusid. Automaatselt arvestatud summad on kasulik enne taotlusesse ülekandmist kontrollida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Korduma kippuvad küsimused inglise keeles 

  Partnerite leidmiseks:

www.loreg.coe.int/more
Euroopa Nõukogu poolt hallatav andmebaas inglise ja prantsuse keeles

www.twinning.org

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561