Kutseharidus
Taotlemine
Leonardo da Vinci
Õpirändeprojektid
Uuendussiirdeprojektid
Uuendus- ja võrgustikprojektid
Koostööprojektid
Abiks koostööprojektidele
Aruandlus
Projekti ettevalmistavad lähetused
Rahastatud projektid
Üritused
Väljaanded
Partneriotsing
Saada küsimus
Liitu listiga
Kontakt
ECVET EESTI
NetWBL
 

Koostööprojektid

Koostöö on peaaegu alati positiivse tähendusega märksõna. Koostöö on moodne ja põnev termin, mis väidetavalt aitab meil kiiremini edu saavutada. Paraku saavad inimesed koostööst vägagi erinevalt aru.
Koostöö kohta võiks öelda, et see on eesmärgile suunatud sünergia - koordineeritud jõupingutus ühise eesmärgi saavutamiseks.

Koostöö eeldusteks on:
    * koostöö objekti olemasolu,
    * koostöö tegijate olemasolu,
    * koostöö vedajate (organiseerijad-koordineerijad) olemasolu,
    * tahe koostööd teha,
    * koostöö realiseerimise vahendid,
    * kokkulepitud "mängureeglid".

Leonardo da Vinci koostööprojektid on kutseharidusega seotud väikesemahulised, koostööprotsessile keskenduvad organisatsioonidevahelised projektid.  See projektiliik täidab senise tühimiku Leonardo õpirändeprojektide ja uuendussiirdeprojektide vahel. Õpirändest erineb ta selle poolest, et sisaldab koostöötegevusi, mis oma mahult ja eesmärkidelt jäävad aga uuendussiirdest oluliselt tagasihoidlikumaks. See projektiliik annab ka võimaluse jätkata ja täiendada õpirände- ja siirdeprojektide raames loodut.

Taotlused koostatakse vastastikku huvipakkuvatel teemadel. Rõhuasetuse võib seada näiteks õpilaste aktiivsele kaasamisele erinevatesse arendustesse, samuti õpetajate või teiste kutseharidusega seotud inimeste omavahelisele riigisisesele ja/või rahvusvahelisele koostööle. Väga soovitatav on koostöö ettevõtete ja  sotsiaalsete partneritega ning kohalike võimude kaasamine projektitegevustesse või projekti tulemustest teavitamisse.

Leonardo da Vinci programmi koostööprojektid on suurepärane võimalus teineteiselt õppimiseks, kuidas rakendada näiteks Helsinki kommünikees kirjeldatud ühiseid Euroopa vahendeid nagu ECVET, EQF, kvaliteeditagamine, läbipaistvus jne.
Leonardo koostööprojektid võiks tegeleda näiteks järgmiste Bordeaux' kommünikees kajastatud kutsehariduspoliitika prioriteetsete teemadega:
• kutsehariduse ja -koolituse alase info edastamise ja nõustamise arendamine;
• kutseharidus- ja -koolitussüsteemi avamine läbi paindlikumate seoste ning tööellu siirdumiseks paremate tingimuste loomine;
• töömaailma ning kutseharidus- ja -koolitussüsteemi vaheliste seoste tugevdamine;
• mitteformaalse ja informaalse õppe tulemuste tunnustamise edendamine;
• tööturu vajadustele vastamine, eriti VKEde vajadusi silmas pidades, oskuste vajaduste kindlakstegemine;
• õpetajate ja koolitajate kvalifikatsiooni tõstmine;
• kvaliteeditagamissüsteemide rakendamine kutsehariduses ja -koolituses;
• koostöö kutseharidus- ja -koolitussüsteemide läbipaistvuse edendamise teemadel (nt ECVET, EQF, Europass…);
• Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga kokkusobivate riiklike kvalifikatsioonisüsteemide väljatöötamine;
• Euroopa tasemel väljatöötatud ühiste kontseptsioonide testimine ja rakendamine.

Koostööprojektide väljund võib olla kirjeldav (raport, konverents) või materialiseeritud (CD, õpilaste poolt toodetud esemed, koolituskontseptsioon vms); projekti tulemusi peab olema võimalik levitada. 

Kes osalevad
— Euroopa Liidu 27 liikmesriiki;
— EMP ja EFTA riigid: Island, Liechtenstein, Norra, Šveits;
— kandidaatriigid: Horvaatia ja Türgi.

Projektitaotlusi saavad esitada asutused ja organisatsioonid, mis pakuvad esmast kutseharidust, jätkukoolitust kutsehariduse vallas ning täiend- ja ümberõpet; ettevõtted; kõik nii era- kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eraisikud projekte esitada ei saa. 
Igas projektis peab osalema organisatsioone vähemalt kolmest erinevast riigist.
Projekti peab olema kaasatud partnereid nii kutseõppe kui tööelu poolelt.
 
NB! Vaikivad partnerid (nn. "Silent partners") koostööprojektides:
Projekti eelarvest ei saa katta nende "vaikivate partnerite" kulusid. Vaikivate partneritena osalevad kohalikud partnerid ja võrgustikud, mis näiteks tegelevad tulemuste testimisega ja levitamisega. Sellised organisatsioonid, mille esindajad osalevad ka rahvusvahelises tegevuses ja koosolekutel, tuleb võtta projekti partneriks. 

Projektitoetus
Projektile eraldatud rahalisest toetusest on võimalik katta projektiga seotud kulutused ning välislähetustega seotud reisi-, kindlustus- ja elamiskulud. Omafinantseeringut ei nõuta.
Toetuse suurus oleneb projekti perioodi jooksul sooritatud välislähetuste arvust, 2013 taotlusvoorus on toetused järgmised:

4 välislähetust   6 000 EUR
8 välislähetust 10 000 EUR
12 välislähetust 13 500 EUR
24 välislähetust 20 000 EUR

NB! Summad on partneri mitte projekti kohta ning need summad võivad olla riigiti erinevad.

Projekti kestus

Koostööprojektide kestus on 2 aastat. Projektid algavad taotluse esitamise aasta 01. augustil ja lõppevad 31. juulil kaks aastat hiljem.

Taotlemise kohta leiab infot siit.

Viimase infoseminari materjalid leiab siit.

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561