Haridusjuhtide õppelähetused
Programmi taustainfo
Õppelähetuste teemad
Õppelähetusel osalemise taotlemine
Aruandlus
Eesti osalejate statistika
Eesti korraldajate statistika
Kontakt
 

Õppelähetuste teemad

Õppelähetuste teemad puudutavad hariduspoliitika erinevaid aspekte. Teemade määramisel ja uude struktuuri paigutamisel arvestas programmi üleeuroopaline agentuur CEDEFOP koostöös Euroopa Komisjoniga programmi jaoks oluliste poliitiliste prioriteetidega, milleks on:

1. Tõenditel põhinev hariduspoliitika kujundamine ja rakendamine;
2. Uuenduslikud lähenemisviisid üleeuroopaliste meetodite rakendamiseks;
3. Sotsiaalse kaasatuse ja integratsiooni küsimused;
4. Kutsehariduse atraktiivsuse ja kvaliteedi tõstmine;
5. Õppimine töökeskkonnas;
6. Kulude jagamise mudelite rakendamine hariduses ja koolituses;
7. Täiskasvanute osaluse suurendamine õppes (nt koostöö tööturu osapooltega);
8. Haridus- ja tööpoliitika alaste vahendite kaasamine elukestva õppe strateegiatesse;
9. Uuenduslikud lähenemisviisid loovate kunstide kaasamiseks õppesse;
10. Majanduse muutusi ja aktiivse elanikkonna vananemist arvestav nõustamine ja kutseõpe.

Teemad on jaotatud 8 teemakategooriasse ja õppelähetuste käigus uuritakse teemasid kas

üldhariduse seisukohast (kataloogis tähistatud kui „üldhariduse tüüp“),
kutsehariduse seisukohast („kutsehariduse tüüp“),
elukestva õppe seisukohast tervikuna („segatüüp“).

Järgnevalt leiate õppelähetuste teemad 8 teemakategooria all ja sulgudes on toodud viide vastavale poliitilisele prioriteedile, mida see teema arendab:

1. Põhioskused kõikidele
• Kirjaoskuse ja arvutamisoskuse taseme tõstmine (3. prioriteet )
• Keelte õpetamine ja õppimine (1. prioriteet)
• IKT kasutamine hariduses (1. prioriteet)
• Ettevõtluse arendamine (8. prioriteet)
• Kultuuridevahelise õppimise tugevdamine (1. prioriteet)
• Aktiivne kodanikkond (3. prioriteet)
• Loovuse arendamine õppimises ja õpetamises (9. prioriteet)

2. Haridusele juurdepääsu, võrdsuse, kvaliteedi ja tõhususe parandamine
• Varase õppimise võimalused (1. prioriteet)
• Õpilasekeskne lähenemine õppimisele (4., 5., 7. prioriteet)
• Meetmed koolist väljalangemise ennetamiseks (1. ja 3. prioriteet)
• Võrdsed võimalused vähemate võimalustega inimestele (3. prioriteet)
• Kvaliteedi kindlustamise mehhanismid koolides ja koolituskeskustes (2. prioriteet)
• Tõhususe suurendamise meetmed haridus- ja koolitusasutustes (1. prioriteet)

3. Õpetaja ja koolitaja ameti atraktiivsuse hoidmine ja juhtimisoskuste parandamine
• Õpetajate ja koolitajate põhiõpe, värbamine ja hindamine
• Õpetajate ja koolitajate erialane enesetäiendus
• Kooli ja koolitusasutuse juhtimine

4. Töövõimekuse õpetamine
• Üleminek hariduselust tööellu (10. prioriteet)
• Õppimine töökohal (5. ja 7. prioriteet)
• Vähemate võimalustega inimeste integreerimine tööturule (3. prioriteet)
• Kutsehariduse atraktiivsuse suurendamine (4. prioriteet)
• Sotsiaalpartnerite panus töövõimekuse tõstmisel (7. prioriteet)
• Oskuste analüüs ja nõustamine (10. prioriteet)
• Tööturu paindlikkus ja turvalisus (5. ja 8. prioriteet)

5. Ühiste meetodite, põhimõtete ja raamistike rakendamine elukestvas õppes Euroopas
• Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF) seotud riiklikud ja valdkondlikud kvalifikatsioonid (2. prioriteet)
• Kvalifikatsioonide läbipaistvuse ja inimeste mobiilsuse vahendite tutvustamine (2. ja 8. prioriteet)
• Kvaliteedikindlustuse süsteemid, raamistikud ja lähenemisviisid (2. prioriteet)
• Ainepunktide ülekandmine erinevate õpikontekstide vahel (2. ja 8. prioriteet)
• Mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamine (2. ja 8. prioriteet)
• Elukestva juhendamise teenused (2. ja 10. prioriteet)

6. Suundumused ja väljakutsed elukestva õppe strateegiates
• Riiklike haridus- ja koolitussüsteemide reformimine (6. prioriteet)
• Seoste loomine kutse- ja kõrghariduse vahel (8. prioriteet)
• Paindlike õpivõimaluste rakendamine (2. ja 8. prioriteet)
• Täiskasvanute osaluse suurendamine hariduses ja koolituses (7. prioriteet)

7. Õpikogukondade arendamine kaasates kõiki hariduse ja koolituse osapooli
• Haridus- ja koolitusasutuste koostöö kohalike omavalitsustega (8. prioriteet)
• Lastevanemate ja sotsiaalpartnerite roll hariduses (7. prioriteet)
• Kooli ja kogukonna roll koolivägivalla ennetamisel (1. prioriteet)

8. Piiriülese mobiilsuse edendamine elukestvas õppes
• Piiriülene mobiilsus hariduses ja kutseõppes (8. prioriteet)
• Euroopa haridusprogrammide kasutamine piiriüleseks mobiilsuseks (8. prioriteet)

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561