Täiskasvanuharidus
Grundtvig
Statistika
Üritused
 

Grundtvig


Grundtvig on Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm. Programmi eesmärgid on edendada täiskasvanud õppijate ja täiskasvanute koolitajate koostööd partneritega teistest Euroopa riikidest, laiendada täiskasvanute õppimisvõimalusi ning tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja populaarsust Euroopas.  

Programmile on nime andnud Taani filosoof, teoloog ja luuletaja Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 - 1872), keda tuntakse kui Põhjamaade elukestva õppe traditsiooni loojat. Tema rahvaülikoolide loomise mõte lähtus ideest, et haridus peaks olema kättesaadav igale ühiskonnaliikmele ja kogu elu vältel. Grundtvigi ideid õppimisest vahetu dialoogi, tegeliku elu ja kogemuste, kultuuri ja ühiskondliku tegevuse kaudu kannab edasi ka täiskasvanuharidusalane koostööprogramm. 

Grundtvigi programm hõlmab seda osa inimese haridusteest, mis omandatakse pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse lõpetamist ja see võib olla nii formaalne, mitteformaalne kui informaalne. Siia alla kuuluvad täiskasvanute:
  • tasemekoolitus (hilisem põhi-, kesk-, kutse-, või kõrghariduse omandamine täiskasvanute gümnaasiumides, kõrgkoolide avatud või kaugõppeosakondades jm);
  • tööalane koolitus (tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendavad koolituskursused, kuid mitte erialaste kutseoskuste arendamine)
  • vabahariduslik koolitus (isiksuse arengule suunatud mitteformaalne, informaalne ja huviharidus).

Programmis Grundtvig võivad osaleda kõik täiskasvanuharidusega seotud asutused ja isikud. Programmi järgi loetakse täiskasvanuks kõiki üle 25-aastaseid isikuid ja kõiki 16-24 aastaseid noori, kes ei õpi enam üldharidus-, kutse- või kõrgkoolis. Kuigi Grundtvigi programm on suunatud kõikidele õppivatele täiskasvanutele, pööratakse erilist tähelepanu isikuile, kel puudub põhiharidus ja kvalifikatsioon, kes elavad maapiirkonnas või sotsiaal-majanduslikult rasketes oludes, kel on hariduslikke erivajadusi (sh puuetega inimesed) või kes täiskasvanuharidusest ja kestvast õppimisest muudel põhjustel kõrvale kipuvad jääma (sh eakad, mehed jm).

Grundtvig programmi toel on võimalik ellu viia pea kõike, mis toetab täiskasvanute elukestvat õppimist selle kõikides vormides, näiteks välja töötada rahvusvahelisi õppematerjale ja koolituskursusi, arendada uuenduslikke õppemeetodeid, vahetada häid mõtteid ja kogemusi, omandada uusi oskusi ja teadmisi, leida erineva tausta ja kogemusega koostööpartnereid jpm.

Grundtvig programm jaguneb järgmisteks tegevusteks:

Täiendkoolitus (täiskasvanuhariduse personalile, eelkõige koolitajatele ja koolituse korraldajatele):
Projektid (asutustele):

Viimase kolme tegevuse puhul on tegemist nn Grundtvigi tsentraliseeritud tegevustega ning nende koordineerimisega tegeleb Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri programmibüroo (Executive Agency).

Grundtvig on rahvusvaheline koostööprogramm. Projektipartnereid ja koolituste sihtkohti peab otsima Euroopa Liidu elukestva õppe programmiga liitunud riikide seast. Nendeks on - Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

 
 
  Hariduskoostöö keskus Sihtasutus ARCHIMEDES L. Koidula 13a
10125 Tallinn RK 80011561